Værd at vide

Rengøringsplan for trappevask

Tirsdag i lige uger fejes og vaskes trapperne i nr. 7, 11, 14 og 16 fra top til bund, og i 18 og 20-22 fra 1. sal og ned. Alle elevatorer rengøres hver gang.

Tirsdag i ulige uger fejes og vaskes trapperne i nr. 18, 20 og 22 fra top til bund, og 7, 11, 14 og 16 fra 1. sal og ned. Alle elevatorer rengøres hver gang.

Hver fredag rengøres alle trapper fra 1. sal og ned inkl. elevatorer. 

Affald og genbrug

Der er kildesortering i afdelingen. Meget af det affald vi smider ud, kan genbruges. Sortér dit skrald - det er guld værd (for miljøet).

Husholdningsaffald lægges i poser der lukkes, eller pakkes forsvarligt ind inden det smides i skaktrøret.

Papir, aviser, blade, reklamer og lignende bæres ned og lægges i papircontainere, der står ved hver opgang. Her står også containere til hård plast, pap, metal, elektronik  og glas.

Ved større affald som møbler, tæpper, og lignende skal lægges i storskraldsrum. Elektrisk affald henstilles i rum for elektrisk affald.

Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller fællesarealer.

Bolignet

I boligen findes stik til tv&radio, internet og telefoni.

Der må ikke uden lokalkontorets anvisning og tilladelse opsættes private antenner udvendigt på bygningerne.

En forudsætning for god modtagelse af signal er at modtagere er korrekt tilsluttet antennestikdåsen, og at kablet er på 75 ohm.

Ved defekt antennestikdåse, skal du henvende dig til varmemesteren sørger for som sørger for reparation.

Blandingsbatterier.

Blandingsbatterierne er forsynet med en si, også kaldet en pilator. Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandbesparer. Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres lettest ved at lægge sien i eddike natten over.

Hvis en hane drypper, skal du henvende dig til varmemesteren. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

Boring i vægge

Af hensyn til de indstøbte el-installationer må der ikke bores eller fastgøres med søm og skruer lodret over eller under udløbsrosetter og afbrydere nærmere end 10cm fra dørindfatninger.

Dørtelefon

Se under porttelefon

El-installationer

Boligen er forsynet med HFI eller HPFI relæ.

Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til varmemesteren. Hvis fejlen skyldes slid og ælde betales reparationen af afdelingen. Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringer.

Hav altid ekstra sikringer i boligen. Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer end dem der er angivet på sikringstavlen.

HFI relæet bør afprøves 1 gang om året.